Liên Hệ


Địa Chỉ Công Ty


Address: Trung Duong-KieuKy-Gia Lam-Ha Noi – Vietnam

Address: Tan Quang- Van Lam- Hung Yen –Vietnam

Phone: +84 989 619 224 & +84 971 550 947

Fax: +84 24367 70291

Skype: thuyle1325

Skype: jensyvu2

Skype: live:dothuyduong195